Analizy akustyczne na potrzeby wyciszenia, uzyskania decyzji środowiskowej czy pozwolenia zintegrowanego

W przypadku realizacji dla zakładu już funkcjonującego (np. na potrzeby wyciszenia) inwentaryzuję wszystkie źródła hałasu na miejscu wykonując pomiary akustyczne celem określenia mocy akustycznych źródeł, ich charakterystyki częstotliwościowej oraz kierunkowości. Punkty te służą do kalibracji modelu obliczeniowego celem odwzorowania klimatu akustycznego danej instalacji.
Na potrzeby modelowania akustycznego zostanie opracowany model akustyczny terenu w oparciu o dane GIS, w tym dane pozyskane w drodze lotniczego skaningu laserowego. Współczynnik absorbcji fali akustycznej przyjęty zostanie na podstawie PN ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia”, opracowania „Dobre praktyki wykonywania strategicznych map hałasu – wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska – maj 2021” oraz metodyki CNOSSOS-EU.

Model terenu na podstawie danych LIDAR

Na podstawie modelu akustycznego wraz z inwentaryzowanymi źródłami hałasu zostanie określony równoważny poziom emisji hałasu dla terenów akustycznie chronionych. Na podstawie modelowania w oparciu o normę „PN ISO 9613-2 Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczenia” można określić poziom emisji hałasu na elewacji poszczególnych budynków zarówno punktowo jak i przestrzennie, a także rozkład hałasu dla całego obszaru w postaci mapy. W przypadku wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu istnieje możliwość oceny udziału poszczególnych źródeł w całkowitym klimacie akustycznym celem określania, które elementy mają największy wpływ na wyniki emisji dla danego punktu oraz zostanie określone rozwiązanie ograniczające ewentualny negatywny wpływ.

Przykład mapy
rozkładu izofon

Przykład rozkładu emitowanego hałasu
na elewacji 3D